PRIVACYVERKLARING

MAARTJE ZONDERLAND

1. In dit document staat welke persoonsgegevens Maartje Zonderland verwerkt en op welke wijze.

2. Deze privacyverklaring is van toepassing op (potentiële) opdrachtgevers, relaties, leveranciers, bezoekers van de website van Maartje Zonderland, sollicitanten en alle andere personen die contact opnemen met Maartje Zonderland of van wie Maartje Zonderland persoonsgegevens verwerkt.

3. Maartje Zonderland verwerkt persoonsgegevens die zijn verstrekt en persoonsgegevens die Maartje Zonderland heeft ontleend aan andere bronnen.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens noodzakelijk voor het verrichten van haar werkzaamheden ;

 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, seminars, evenementen, e.d .;

 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie;

 • contactgegevens ingevuld op contact- of webformulieren ;

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media platforms of websites;

 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 • voor- en achternaam;

 • adresgegevens;

 • telefoonnummer;

 • BSN;

 • geslacht;

 • nationaliteit.
   

4. Indien aan Maartje Zonderland een opdracht wordt verstrekt, verwerkt Maartje Zonderland persoonsgegevens wanneer dat voor het uitvoeren van de opdracht nodig is. Het kan ook voorkomen dat Maartje Zonderland persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer sprake is van een gerechtvaardigd belang of gegeven toestemming.

5. Maartje Zonderland verwerkt persoonsgegevens om een overeenkomst uit te voeren waarin aan Maartje Zonderland een opdracht is verstrekt. Indien nodig worden daarbij ook door een opdrachtgever persoonsgegevens van derden aan Maartje Zonderland verstrekt die Maartje Zonderland vervolgens verwerkt. Maartje Zonderland sluit daarvoor indien nodig een verwerkersovereenkomst met haar opdrachtgever. De opdrachtgever is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke en Maartje Zonderland is verwerker.

6. Ook worden contactgegevens bijgehouden in de administratie om te kunnen voorzien van gevraagde informatie en voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Maartje Zonderland verwerkt tevens persoonsgegevens in het kader van facturatie en sollicitatie. In deze gevallen is Maartje Zonderland verwerkingsverantwoordelijke.

7. Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Maartje Zonderland gebruik van diensten van partijen zoals externe ICT-dienstverleners. Maartje Zonderland sluit indien nodig (ook) met deze partijen een verwerkersovereenkomst.

8. Maartje Zonderland deelt persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit nodig is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

9. Maartje Zonderland draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan.

10. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals een archiveringsplicht van minimaal 5 jaar.

11. Een betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft een betrokkene het recht een eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van diens persoonsgegevens. Een betrokkene kan Maartje Zonderland vragen om diens persoonsgegevens aan de betrokkene zelf of een ander over te dragen. Maartje Zonderland neemt alleen verzoeken in behandeling van de betrokkene(n) zelf die betrekking hebben op de persoonsgegevens waarvoor Maartje Zonderland verwerkingsverantwoordelijke is. Verzoeken die betrekking hebben op persoonsgegevens waarvan Maartje Zonderland verwerker is, worden doorgestuurd naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke. Indien een betrokkene vindt dat Maartje Zonderland niet op correcte wijze met diens persoonsgegevens omgaat, dan kan contact worden opgenomen met Maartje Zonderland . Voor verzoeken en klachten kan contact worden opgenomen via mz@maartjezonderland.nl. Mocht Maartje Zonderland de klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kan de betrokkene zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Indien het bij de uitvoering van een zaak of opdracht nodig is persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER (Europese Economische Ruimte), zal Maartje Zonderland dit alleen doen wanneer in het desbetreffende land een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een organisatie binnen de EER, dan stellen wij als voorwaarde dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG.

13. Op de website van Maartje Zonderland zijn buttons en/of links opgenomen naar social media of websites van derden, zoals Linkedin of YouTube. Maartje Zonderland houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is voor eigen risico.

14. Maartje Zonderland houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) (website) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde (persoons)gegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Maartje Zonderland verkocht aan derden.

15. De website van Maartje Zonderland maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Maartje Zonderland wordt toestemming gegeven voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor omschreven. Maartje Zonderland heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen .

16. Maartje Zonderland heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website www.maartjezonderland.nl gepubliceerd.

17. Maartje Zonderland is gevestigd aan de Bakermarksedijk 10, te (7223 KJ) Baak. U kunt Maartje Zonderland bereiken via mz@maartjezonderland.nl.

Baak, april 2019